HJEMMESIDE www.etisoft.dk  

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

 1. Denne privatpolitik omfatter personlige oplysninger som overgives til selskabet  ETISOFT Sp. z o. o. via hjemmesiden med adressen www.etisoft.dk 
 1. Administrator af personlig data som samles via hjemmeside er ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA med hjemsted i Gliwice, der er registreret i KRS (Det Nationale Retsregister) ført af  Regionalretten i Gliwice – X Handelsafdeling under KRS nummer: 0000138415, adresse på forretningssted og leveringsadresse: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, CVR: 6312362213, SE-nummer: 277940286, med aktiekapital PLN 5.000.000,00,  e-mail-adresse: rodo@etisoft.com.pl., tlf. 32 332 80 50, i det følgende benævnt administrator. 
 1. Personoplysninger indsamlet via hjemmesiden behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og EU-Rådets forordning 2016/679 af 27/04/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af direktiv 95/46 / EF, i det følgende benævnt “Generelle Databeskyttelsesforordning” (Den Europæiske Unions Tidende L 2016, nr. 119, s. 1) og i overensstemmelse med loven om elektroniske tjenester af 18. juli 2002 (Det Polske Statstidende 2002 nr. 144, punkt 1204, som ændret). 
 1. Administrator udøver særlig omhu for at beskytte de pågældende personers interesser, hvis data indsamles via hjemmesiden og især sikrer, at de data, han indsamler ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, er: behandlet i overensstemmelse med loven, indsamlet til specifikke, legitime formål og ikke underkastet yderligere behandling uforenelig med disse formål, faktuelt korrekte og tilstrækkelige i forhold til de formål, som de behandles for,  opbevares i en form, der gør det muligt at identificere personer, som de vedrører, ikke længere end det, der er nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen og behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og deres utilsigtede tab, ødelæggelse eller skade . 
 1. Under hensyntagen til arten, omfanget, sammenhængen og formålene med behandling af personlige data og risikoen for krænkelse af rettigheder eller frihedsrettigheder for personer, hvis data behandles med forskellige sandsynligheder for forekomst og truslens alvor, gennemfører administratoren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden ved behandling af personoplysninger svarende til risikoen; det gælder især tekniske foranstaltninger for at forhindre uautoriserede personer i erhvervelse og ændring af  personoplysninger, der sendes elektronisk.  

 

FORMÅLET MED INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER SAMT BRUGERE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER  

 1.  Personlige oplysninger som samles via hjemmesiden behandles af administrator til følgende formål: 
 1. besvarelse af forespørgsler iht. art. 6, stk. 1 lit. b  af den generelle  databeskyttelsesforordning,  
 1. indgåelse og gennemførelse af aftaler om levering af serviceydelser iht. art. 6 stk. 1 lit. b af den generelle databeskyttelsesordning, 
 1. direkte markedsføring af egne produkter eller administrators ydelser iht. art. 6 stk. 1 lit. f af den generelle   databeskyttelsesforordning,  
 1. markedsføring  iht. art. 6 stk. 1 lit. f af den generelle databeskyttelsesforordning,   
 1. forsendelse af handelsinformationer iht. art. 6 stk. 1 lit. b af den generelle databeskyttelsesordning. 

 

 

 1.  Personlige oplysninger samlet via hjemmesiden kan stilles til rådighed af administratoren til følgende aktører:  
 1. I tilfælde af personer, som bruger hjemmesiden til at lave forespørgsler og indgåelse og gennemførelse af  aftaler om levering af  serviceydelser, administrator stiller til rådighed de samlede data for aktører, der er forretningsmæssigt knyttet til administrator  – og det er:  

 

Etisoft Warszawa Sp. z o.o. 

Etisoft Kraków Marek Obłaza Sp.k.

Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.  

„Ribbon” Systems Poland Sp. z o.  

„Orion” Znakowanie Towarów Sp. z o.o.  

Etisoft Nordic ApS 

Etisoft spol. s r.o. 

Etisoft Slovensko S.R.O. 

Etisoft Deutschland 

 

leverandører af kurer-, transport-, speditions- og posttjenester, regnskabsmæssige, juridiske og rådgivende ydelser, aktører som leverer til administrator regnskabsmæssige, juridiske eller rådgivende ydelser og serviceudbydere, som leverer til administrator IT-løsninger, der gør det muligt for administrator at drive forretning, herunder hjemmesiden og de tjenester, der leveres via den (især leverandører af software til at drive hjemmesiden , e-mail og hosting-udbyder og leverandør af software til virksomhedsledelse og teknisk bistand til administrator), forudsat at administrator leverer indsamlede personlige oplysninger til en udvalgt leverandør, der handler på hans vegne, kun i tilfælde og i det omfang det er nødvendigt for at opnå et bestemt formål med databehandling i overensstemmelse med denne Privatpolitik. 

 

 1. b)  I andretilfælde stiller administratorde indsamlede personoplysninger til rådighed for tjenesteudbydere, der leverer til administrator IT-løsninger, der gør det muligt for administrator at drive forretning, herunder hjemmesiden og de tjenesteydelser, der leveres via den (især leverandører af software til at drive hjemmesiden, e-mail og hosting-udbyder), samt leverandøren af  software til virksomhedsledere og teknisk bistand til administratoren), med forbehold af, at administratoren leverer indsamlede personlige oplysninger til en udvalgt leverandør, der handler på hans vegne, kun i tilfælde og i det omfang det er nødvendigt for at opnå et bestemt formål med databehandling i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

. 

GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DATA OG DERES OPBEVARING 

 1. Angivelse af personlige oplysninger af personer som bruger hjemmesiden er frivillig, dog manglende angivelse af personlige oplysninger i Tilbudsforespørgel Formularen samt i Serviceformularen , som er nødvendige til  afgivelse af svar på tilbudsforespørgsel  samt nødvendige for indgåelse og gennemførelse af aftaler om levering af serviceydelser  resulterer i manglende mulighed for afgivelse af svar på tilbudsforespørgsel samt manglende mulighed for indgåelse og gennemførelse af aftaler om levering af serviceydelser   
 1. I tilfælde af behandling af personlige oplysninger for at afgive svar på tilbudsforespørgsler samt indgåelse og gennemførelse af aftaler om levering af serviceydelser grundlaget for behandling af hjemmeside brugerens data  er det  nødvendig,  at administrator  på anmodning af den pågældende bruger, hvis data det vedrører,  iværksætter passende foranstaltninger for indgåelse af aftale med brugeren samt gennemførelse af serviceaftaler  (art. 6, stk. 1 lit. b i den generelle databeskyttelsesforordning).  

I tilfælde af databehandling til brug i direkte markedsføring af sine egne produkter eller administrators tjenesteydelser, grundlaget for behandling af personoplysninger er at opfylde de retlig begrundede mål som realiseres af administratoren – i overensstemmelse med de gældende forskrifter for aktivitet som udføres i den legitime interesse,  kan betragtes som behandling af personlige oplysninger til brug i direkte markedsføring af sine egne produkter eller Administrators tjenesteydelser (artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle databeskyttelsesforordning.
I tilfælde af databehandling for markedsføring, grundlaget  for behandling af personlige oplysninger er forudgående samtykke fra brugeren af ​​hjemmesiden (artikel 6, stk. 1, lit. a  i den generelle databeskyttelsesforordning). 

I tilfælde af databehandling med henblik på at sende handelsinformationer via elektronisk post, grundlaget for behandling af personlige oplysninger er forudgående samtykke af  hjemmeside brugeren (art.6 stk. 1 lit. i den generelle databeskyttelsesforordning). 

 1. De personlige oplysninger som samles via hjemmesiden opbevares af Administrator i en periode: 

a/ I tilfælde af personlige oplysninger som behandles med det formål, at afgive svar på tilbudsforespørgsler  samt indgåelse og gennemførelse af aftaler om levering af serviceydelser   – i en periode som er nødvendig for gennemførelse, ophævelse, eller ophør af aftaler, som er indgået som følge af afgivelse af svar på tilbudsefterspørgsler samt i en periode, som er nødvendig for gennemførelse, ophævelse, eller ophør af aftaler om levering af serviceydelser. Efter denne tid kan data opbevares i en periode som svarer til forældelsesfristen for krav som hidrører af disse aftaler, som kan gøres gældende   mod personen, hvis data behandles og som kan gøres gældende af pågældende person mod administrator.    

b/  I tilfælde af databehandling til brug i direkte markedsføring af sine egne produkter eller administrators tjenesteydelser, –  for en periode, hvor der eksisterer en legitim interesse som realiseres af Administratoren, dog ikke længere end i en forældelsesfrist af krav mod den pågældende person, hvis data det vedrører, i forbindelse af udøvelse af erhvervsaktiviteter  (forældelsesfrist af krav bestemmes af den borgerlige lovbogs forskrifter, hvorefter den grundlæggende forældelsesfrist for krav i forbindelse med udøvelse af erhvervsaktiviteter udgør tre år, og for salgsaftalen to år), med forbehold for, at  administrator må ikke behandle personlige data med henblik på direkte markedsføring i tilfælde af  virkningsfuld indsigelse i denne forbindelse af personen, hvis data det vedrør. 

c/ I tilfælde af personlige oplysninger som behandles til brug for i direkte markedsføring  samt med henblik på at sende handelsinformationer via elektronisk post – indtil personen, hvis data det vedrør, trækker tilbage samtykken til videre behandling af personlige data til dette formål. 

 

RETTEN TIL ADGANG TIL DATAINDHOLDET OG RETTELSE AF  DEM, SAMT ANDRE RETTIGHEDER FOR PERSONER, HVIS DATA BEHANDLES  

 1. Brugere af hjemmesiden har ret til at kræve fra Administrator adgang til indhold af sine personlige oplysninger (til oplysninger og behandlede data samt får kopier af dem ), berigtigelse af dem  (rettelse af data), sletning („ret til at blive glemt”) eller begrænsning af behandling  (stoppe dataoperationer eller ikke slettelse af data  – i henhold til den indsendte anmodning),  samt har ret til at gøre indsigelse mod databehandling, og har ligeledes ret til at flytte sine data til en anden administrator iht. til art. 20 af den generelle databeskyttelsesforordning. Detaljerede betingelser for udøvelsen af disse rettigheder er angivet i art. 15-21 i den generelle databeskyttelsesforordning. 
 1. Brugere af hjemmesiden, hvis data bliver behandlet af administrator på grundlag af deres samtykke til markedsføringsmæssige formål samt med henblik på at sende handelsinformationer via elektronisk post, (artikel 6, stk. 1, lit. a i den generelle databeskyttelsesforordning) har ret til at tilbagetrække samtykke på et hvilket som helst tidspunkt, uden indflydelse på overensstemmelsen med loven om behandling af data,  som blev udført på grundlag af samtykke inden den blev tilbagetrukket.  
 1. Brugeren af hjemmesiden, hvis data bliver behandlet af  administrator  har ret til,  på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse – af årsager som er forbundet med en særlig situation – i forhold til behandling af personlige oplysninger på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. e) (offentlige interesser eller opgaver f) (administratorens legitime interesse) i den generelle databeskyttelsesforordning. I dette tilfælde må Administrator ikke behandle disse personlige oplysninger, med mindre han viser tilstedeværelse af  legitime grundlag for behandling, overordnede for interesser, rettigheder og friheden af personen, hvis data det vedrør, eller grundlag for fastsættelse, forfølgelse eller forsvar af krav.  
 1. Brugere af hjemmeside, hvis data behandles til brug for i direkte markedsføring af egne produkter eller tjenesteydelser, har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personlige oplysninger til brug for sådan markedsføring, i det omfang, behandlingen er forbundet med sådan direkte  markedsføring. 

 

 1. For at udøve de rettigheder, der er nævnt i ovenstående punkter, kan du kontakte administratoren ved at sende en relevant meddelelse skriftligt eller via e-mail til administratorens adresse angivet i begyndelsen af denne privatpolitik. 

 

RETTEN TIL AT INDGIVE KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHEDEN 

 1. Brugerne af hjemmesiden, hvis data behandles af Administratoren har ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden på en måde, der er fastsat i bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning og i de polske lovbestemmelser, især lov om beskyttelse af personlige oplysninger. Tilsynsorganet i Polen er Formand for Databeskyttelseskontor. 

 

COOKIES OG DRIFTSDATA 

 1.  Cookies filer det er små tekstoplysniger i form af tekstfiler, der sendes via server og gemmes på computeren hos den person som besøger hjemmesiden (f.eks. på computerens eller laptoppens harddisk, eller også på smartphones hukommelseskort – afhængig af hvilket udstyr bruger hjemmeside besøgende). Detaljerede oplysninger om cookies filer,  samt opbevaring af cookies kan findes bl.a. her : http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 
 1. Administrator kan behandle data som cookies filerne, under deres brug af besøgende af hjemmesiden til følgende formål: 
 1. identifikation af personer som er logget på hjemmesiden og visning, at de er logget på; 
 1. huske data af udfyldte tilbudsforespørgsel formularer samt serviceformularer eller logge data til hjemmesiden; 
 1. tilpasning af hjemmeside indholdet til individuelle præferencer af personer som bruger hjemmesiden  (f.eks. vedrørende farver, fontstørrelser, sidelayoutet) samt optimering af hjemmeside brugen; 
 1. lave anonyme statistikker som præsenterer, hvordan man bruger hjemmesiden; 

 

 1. De fleste tilgængelige på markedet  webbrowsere, accepterer som standard at gemme cookies. Alle har mulighed for at definere betingelserne for at bruge cookies ved hjælp af egen browsers indstillinger. Det betyder, at du kan f.eks. begrænse (f.eks. midlertidigt) delvist eller helt deaktivere muligheden for at gemme cookies – i sidstnævnte tilfælde kan dette dog påvirke nogle af webstedets funktionaliteter. 
 1.  Browserindstillinger vedrørende cookies er vigtige med henblik på samtykke til brug af cookies af vores hjemmeside – i overensstemmelse med forskrifterne, kan et sådant samtykke også gives gennem webbrowserens indstillinger. I mangel af et sådant samtykke skal browserens indstillinger hvad angår cookies ændres i overensstemmelse hermed. 
 1. Detaljerede oplysninger om ændring af cookies indstillinger og selvstændig sletning af dem i de mest populære webbrowsere findes i hjælpesektionen i webbrowseren og på de følgende sider (klik blot på linket): 
 1. Administrator behandler også data relateret til brugen af hjemmesiden (IP-adresse, domæne) for at generere statistikker, der er nyttige for administration af hjemmesiden. Disse data er aggregerede og indeholder ikke funktioner, som identificerer besøgende på hjemmesiden og ikke offentliggøres af administratoren for tredjepart. 

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

 1. Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Administratoren foreslår, at du læser privatpolitikken for disse hjemmesider, når du browser disse sider. Administratoren forbeholder sig, at denne privatlivspolitik gælder kun for hjemmesiden, som  drives på www.etisoft.dk 
 1. Administrator bruger tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at personlige oplysninger, der behandles, beskyttes på en passende måde i forhold til risici og beskyttede kategorier af data, især beskytter data mod uautoriseret adgang, uautoriseret sletning, behandling i strid med gældende lovforskrifter og ændring, tab, skade eller ødelæggelse.  
 1. Administrator sørger hensigtsmæssigt for følgende tekniske foranstaltninger for at forhindre uautoriserede personer i erhvervelse og ændring af personlige oplysninger der sendes elektronisk: 
 1. a) Sikring af datasættet mod uautoriseret adgang.
 2. b) Adgang til kontoen udelukkende efter opgivelse afen individuel login og adgangskode. 
 3. c)SSL certifikat. 

 

Cookies

Back to top